Navigace


vítejte na stránkách WEIDA.cz poskytujeme audit, daňové poradenství a účetnictví napište nám: weida@volny.cz

Audit

Provádíme audit firem, neziskových organizací a projektů NROS.

Obsah:

 

Statutární audit

Statutární audit

V rámci statutárního auditu je ověřována rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha.k účetní závěrce a výroční zpráva u klientů, u nichž povinnost ověření účetní závěrky vyplývá z platných právních předpisů. Postavení a činnost auditorů, podmínky pro poskytování auditorských služeb a základní principy statutárního auditu jsou upraveny v zákoně č. 254/2000 Sb., o auditorech.

Hlavním cílem statutárního auditu je ověřit, zda

a) informace uvedené v účetní závěrce nebo v konsolidované účetní závěrce podávají věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky,

b) výroční zpráva je v souladu s účetní závěrkou nebo konsolidovaná výroční zpráva je v souladu s konsolidovanou účetní závěrkou.

Abychom mohli splnit hlavní cíl auditu co nejefektivněji plánujeme náš audit obvykle do třech etap, které tvoří:

  • předběžný audit

  • vlastní audit

  • závěrečný audit

V předběžném auditu je náš postup zaměřen na posouzení a zhodnocení rizik, které se váží na jednotlivé položky účetní závěrky. V této části auditu také posuzujeme zda Váš vnitřní kontrolní systém tj. Vaše předpisy, metody a postupy zajišťují spolehlivé sestavení účetní závěrky. Pokud jsou v rámci předběžného auditu zjištěny významné nedokonalosti systémů, informujeme o nich klienta a napomáháme v jejich odstranění.

Při vlastním audit jsou testovány výběrovým způsobem s ohledem na princip významnosti rozvahové a výsledkové účty a ostatní informace potřebné pro věrný sestavení účetní závěrky a správné vykázání finanční situace účetní jednotky. V rámce tohoto ověřování se také zabýváme daňovými dopady účetních případů na Vaše účetnictví a informujeme klienty na možná rizika.

V závěrečné fázi auditu po uzavření účetních knih ověřujeme zda účetní závěrka, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha k účetní závěrce a výroční zpráva je sestavena v souladu se předepsanými normami.

Výsledkem našeho auditu je zpráva auditora, ve které je uveden výrok auditora k účetní závěrce a názor na finanční situaci účetní jednotky.

Druhým dokumentem, který Vám bude předán je dopis pro vedení účetní jednotky, obsahující informace o zjištěných významných nedostatcích, z nich vyplývajících rizicích a našich doporučení klientu.

Cena statutárního auditu může být stanovena po dohodě s Vámi buď jako pevná cena za požadované služby nebo může být použita hodinová sazba dle našeho platného ceníku. V případě pevné ceny je tato stanovena podle předpokládaného času a náročnosti provedení auditu. Cena auditu může v sobě zahrnovat i možnost poskytování konzultací dle Vašich potřeb a požadavků. Cena dále zahrnuje sestavení výkazů účetní závěrky (rozvahy, výkazu zisku a ztrát a cash flow). V případě, že skutečná doba auditu přesáhne kalkulovaný čas, bez zřejmého zavinění vzniklé situace nepřipraveností klienta na audit, není cena zvyšována.

Průběžný audit

Průběžný audit je určen pro Vás, kteří preferujete častější průběžnou spolupráci auditora s účetní jednotkou s okamžitým řešením možných nejasností v účetnictví či daňové problematice. Po dohodě s klientem je vydáváno stanovisko auditora k průběžným výsledkům účetnictví.

Jiné audity

Dobrovolný audit

Tato služba je určena těm, Vám, kteří nemáte u nichž povinnost ověření účetní závěrky nevyplývá z platných právních předpisů, ale požadujete komplexní ověření účetnictví. Auditorský postup je totožný se statutárním auditem včetně plánování, provedení a výsledků auditu.

Cena za dobrovolný audit se stanovuje obdobně jako cena statutárního auditu.

Audit části účetní závěrky

Dle Vašich potřeb můžeme pro Vás vypracovat také speciální názor auditora na některé vybrané okruhy účetní závěrky. Ověřování je obvykle prováděno jako doplněk statutárního auditu, nad rámec výběrů tohoto auditu. Úroveň významnosti se stanoví po dohodě s klientem.

Výsledkem poskytované služby je dopis vedení účetní jednotce, který obsahuje podrobný popis zjištěných skutečností.

Audit vnitřních kontrol

Cílem této služby je ověření fungování vnitřních kontrol tj. Vašich předpisů, metod a postupů pro správné předávání informací do účetního systému.

Vyjádření k vnitřním kontrolám je formulováno v dopise vedení účetní jednotce, ve kterém jsou popsány zjištěné skutečnosti a navrženy možné způsoby vylepšení.

Audit účetního software

V této oblasti se zaměřujeme na prověrku informačního systém používaného pro vedení účetnictví a navazujících agend Vaší organizace zaměřenou na splnění požadavků zákona o účetnictví.

Cena za výše uvedené služby může být stanovena po dohodě s klientem buď jako pevná cena nebo může být odvozena od hodinové sazby dle našeho platného ceníku.