Navigace


vítejte na stránkách WEIDA.cz poskytujeme audit, daňové poradenství a účetnictví napište nám: weida@volny.cz

Statutární audit

V rámci statutárního auditu je ověřována rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha.k účetní závěrce a výroční zpráva u klientů, u nichž povinnost ověření účetní závěrky vyplývá z platných právních předpisů. Postavení a činnost auditorů, podmínky pro poskytování auditorských služeb a základní principy statutárního auditu jsou upraveny v zákoně č. 254/2000 Sb., o auditorech.

Hlavním cílem statutárního auditu je ověřit, zda

a) informace uvedené v účetní závěrce nebo v konsolidované účetní závěrce podávají věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky,

b) výroční zpráva je v souladu s účetní závěrkou nebo konsolidovaná výroční zpráva je v souladu s konsolidovanou účetní závěrkou.

Abychom mohli splnit hlavní cíl auditu co nejefektivněji plánujeme náš audit obvykle do třech etap, které tvoří:

  • předběžný audit

  • vlastní audit

  • závěrečný audit

V předběžném auditu je náš postup zaměřen na posouzení a zhodnocení rizik, které se váží na jednotlivé položky účetní závěrky. V této části auditu také posuzujeme zda Váš vnitřní kontrolní systém tj. Vaše předpisy, metody a postupy zajišťují spolehlivé sestavení účetní závěrky. Pokud jsou v rámci předběžného auditu zjištěny významné nedokonalosti systémů, informujeme o nich klienta a napomáháme v jejich odstranění.

Při vlastním audit jsou testovány výběrovým způsobem s ohledem na princip významnosti rozvahové a výsledkové účty a ostatní informace potřebné pro věrný sestavení účetní závěrky a správné vykázání finanční situace účetní jednotky. V rámce tohoto ověřování se také zabýváme daňovými dopady účetních případů na Vaše účetnictví a informujeme klienty na možná rizika.

V závěrečné fázi auditu po uzavření účetních knih ověřujeme zda účetní závěrka, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha k účetní závěrce a výroční zpráva je sestavena v souladu se předepsanými normami.

Výsledkem našeho auditu je zpráva auditora, ve které je uveden výrok auditora k účetní závěrce a názor na finanční situaci účetní jednotky.

Druhým dokumentem, který Vám bude předán je dopis pro vedení účetní jednotky, obsahující informace o zjištěných významných nedostatcích, z nich vyplývajících rizicích a našich doporučení klientu.

Cena statutárního auditu může být stanovena po dohodě s Vámi buď jako pevná cena za požadované služby nebo může být použita hodinová sazba dle našeho platného ceníku. V případě pevné ceny je tato stanovena podle předpokládaného času a náročnosti provedení auditu. Cena auditu může v sobě zahrnovat i možnost poskytování konzultací dle Vašich potřeb a požadavků. Cena dále zahrnuje sestavení výkazů účetní závěrky (rozvahy, výkazu zisku a ztrát a cash flow). V případě, že skutečná doba auditu přesáhne kalkulovaný čas, bez zřejmého zavinění vzniklé situace nepřipraveností klienta na audit, není cena zvyšována.